Statuut van de UA student

VUAS

Zeven jaar geleden heeft het Vlaams Parlement op 2 april 2003 het oprichtingsdecreet van de Universiteit Antwerpen goedgekeurd. Sinds 1 oktober 2003 zijn Ruca, Ufsia en UIA gefusioneerd tot de ééngemaakte Universiteit Antwerpen. Sinds 2003 is het Statuut van de UA Student van kracht.

Het Statuut van de UA Student beschrijft de rechten en plichten van studenten die ingeschreven zijn aan de Universiteit Antwerpen. De tekst was en blijft van groot belang voor de een belangrijke stap voor de studenten. Elke student kan elke inbreuk tegen de afspraken vastgelegd in dit statuut melden en dan moet de universiteit deze rechtzetten.

Hieronder geven wij door een eenvoudig vraag/antwoord principe jullie een inzicht in de belangrijkste doorbraken. Jullie kunnen VUAS bereiken via ASK-Stuwer en Unifac.

Waarom is dit statuut tot stand gekomen?

Om de rechten en de plichten van de huidige en toekomstige UA studenten veilig te stellen, leek het alle partijen raadzaam om dit in een formeel document vast te leggen. De troeven van de verschillende instellingen werden gebundeld en aangevuld met een aantal nieuwigheden.

Wat zijn de belangrijkste punten van dat statuut?

Het statuut van de UA-Student kan in vier grote krachtlijnen samengevat worden:

 1. De oprichting van de representatieve kamer van studenten (VUAS)
 2. Verzekering van inspraak van studenten in de academische bestuurs- en adviesorganen
 3. Statuut van de studentenvertegenwoordigers
 4. Aanstelling van een centrale ombudspersoon

Naast deze grote krachtlijnen bevat verwijst het statuut naar de oprichting van het studentenoverlegcomité, studentenraad, sociale raad en deontologische commissie. Tot slot omschrijft het statuut de concrete rechten en plichten van de (individuele of collectieve) studenten.

Waarom is VUAS opgericht?

VUAS staat voor de Verenigde UA Studenten, fungeert als de representatieve kamer van studenten en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de koepelkringen van de Campus Middelheim/ Campus Drie Eiken en de Stadscampus; respectievelijk A.S.K.-Stuwer en Unifac. Zowel op vraag van de koepelverenigingen als op vraag van UA zijn A.S.K.-Stuwer en Unifac nauwer gaan samenwerken. Al gauw bleek dat de afstanden tussen de campussen vooral psychologisch zijn en dat een samenwerking voor alle partijen een hoop voordelen oplevert. Op die manier werd ook voor de Universiteit Antwerpen één aanspreekpunt gecreëerd.

Naast de spreekbuis te zijn van de studenten bij de academische overheid en vice versa, coördineert VUAS de werking van de studentenverenigingen en vertegenwoordigen zij de studenten en studentenverenigingen in interne organen zols de Sociale Raad en in externe organen zoals het Antwerps Studentenoverleg (ASO) en de Associatie Studentenraad Antwerpen (ASRA).

Heeft dit gevolgen voor het studentenleven?

Om de voeling met de verschillende campussen en de bijhorende studentenclubs te behouden werd ervoor gekozen om de bestaande koepelverenigingen en hun huidige taken (coördineren, informeren en organiseren) te vrijwaren. Door de hantering van het principe van doorstroming wordt de goede organisatie op de verschillende campussen gegarandeerd. Deze intensere samenwerking en een betere allocatie van de beschikbare middelen kan enkel positieve gevolgen hebben voor het studentenleven.

Wat houden de rechten en plichten van de UA student juist in?

Voor de studenten individueel:

 • Het recht op pedagogisch en wetenschappelijk verantwoord onderwijs.
 • Het recht op informatie.
 • Het recht op studiebegeleiding en de infrastructuur die voor de opleiding nodig is.
 • Het recht op psychosociale begeleiding, sociaalfinanciële tussenkomsten, goedkope en gezonde voeding, sociaal huisvestingsbeleid, betaalbare fysieke ontwikkeling, culturele, sociale en levensbeschouwelijke begeleiding.
 • Het recht op een syllabus en/of ander relevant studiemateriaal en dit voor elk studieonderdeel, tijdig ter beschikking gesteld
 • De installatie van een onafhankelijke “ombudspersoon”, bevoegd voor onderwijs- en examenproblemen.
 • De UA verwacht van de student dat deze de principeverklaring eerbiedigt en in een geest van samenwerking respect betoont voor het personeel en zijn werk en voor de materiële voorzieningen die door de gemeenschap ter beschikking worden gesteld. Hiertoe wordt de “deontologische commissie” ingesteld.

voor de studenten als gemeenschap:

 • Het recht op inspraak en vertegenwoordiging in de beslissings- en adviesorganen van de UA.
 • De oprichting van een aantal raden en commissies zoals de algemene studentenvergadering, het studentenoverlegcomité en de studentenraad.
 • Het recht op medezeggenschap in de uitbouw en het beheer van de sociale studentenvoorzieningen in de Sociale Raad (paritair samengesteld uit studenten en academische overheid).
 • De aanstelling van een studentenbemiddelaar.
 • De oprichting van een deontologische commissie.
 • Het recht op een statuut van studentenvertegenwoordiger.
 • De erkenning van de VUAS.

Wat is het verschil tussen de ombudspersoon en studentenbemiddelaar?

De aanstelling van een studentenbemiddelaar voor heel de UA zal ervoor zorgen dat studenten met niet-academische problemen een goed aanspreekpunt hebben. De ombudspersoon zal zich mogen buigen over problemen van academische aard, namelijk examenproblemen en onderwijsproblemen. De ombudspersoon werkt volledig onafhankelijk.

Hebben studenten inspraak in de UA?

In de verschillende universitaire instellingen van voor de eenmaking, hadden studenten altijd veel inspraak op alle niveaus. Dit is ook behouden gebleven voor de UA. Democratisch verkozen studenten kunnen hun verantwoordelijkheid opnemen in alle beslissings- en adviesorganen. Op alle vergaderagenda’s zal het punt “studentenaangelegenheden” een vaste stek krijgen. Verder in dit boekje zal je meer uitleg krijgen over wat het kan betekenen om als studentenvertegenwoordiger op te treden.

Wat mogen we verstaan onder het algemeen studentenoverlegcomité?

Deze vergadering -die twee keer per academiejaar wordt samengeroepen door de rector en wordt voorgezeten door de woordvoerder van VUAS- dient als forum voor alle vertegenwoordigers, ongeacht het nu gaat over studentenclubs of vertegenwoordigers uit bestuursorganen; zowel centraal als facultair. Door vertegenwoordigers van de clubs en studentenvertegenwoordigers van alle organen samen te brengen, kunnen de studenten met één stem spreken. Dit academiejaar zullen alle agendapunten onderverdeeld worden onder drie thema’s: sociale zaken, onderwijszaken en studentikoze zaken. Via VUAS en de SRUA kunnen vooraf agendapunten aangebracht worden. Verder kan de rector tijdens deze vergadering zijn algemeen beleid aftoetsen bij de studenten. Ook andere vertegenwoordigers van de academische overheid zullen hier aanwezig zijn. Op het studentenoverlegcomité krijgen alle vertegenwoordigers dus de kans om met vertegenwoordigers van de universiteit in discussie te treden over heersende problematiek. Deze bijeenkomst kan dus gezien worden als hét overlegorgaan tussen alle studentenvertegenwoordigers en de Universiteit Antwerpen.

Wat is de studentenraad?

Naast de VUAS bestaat er nog de Studentenraad (SRUA). Via de koepelverenigingen houdt VUAS zich vooral bezig met studentikoze en sociale zaken, terwijl de SRUA de studentenbelangen verdedigen op onderwijskundig vlak.

De studentenraad bestaat uitsluitend uit studenten. Deze raad wordt geraadpleegd om advies te geven over komende beslissingen die een impact hebben op de studenten zelf. In de SRUA zetelen 23 studenten, als volgt samengesteld:

 • 7 x 1 student verkozen onder en door de studenten van de 7 verschillende faculteiten
 • de 7 studenten die als effectieve leden in de onderwijsraad zetelen
 • 1 gecoöpteerd lid van de Sociale Raad
 • de 3 studentenvertegenwoordigers die zetelen in de Raad van Bestuur
 • 5 studenten vrij verkozen onder en door studenten van alle faculteiten

Meer uitleg over de bevoegdheden en realisaties van de SRUA zijn hier terug te vinden.

Het volledige Statuut van de UA Student kan je hier downloaden of via de ua website. Een papieren versie kan geraadpleegd worden in de lokalen van uw favoriete koepelvereniging:

A.S.K.-Stuwer: Edegemsesteenweg 100, 2610 Wilrijk

Unifac: Kleine Kauwenberg 22, 2000 Antwerpen.

Je kan VUAS leden altijd bereiken via hun UA studentenmail of via hun VUAS-mail. Aarzel zeker niet om deze mensen te contacteren als je vragen hebt over alles wat met studentenvertegenwoordiging te maken heeft.

Naast VUAS kan je ook altijd de voorzitter van de studentenraad raadplegen. Hij is zeker bereid om op al jullie vragen een antwoord te geven.